Make your own free website on Tripod.com

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:
РЕКТОР

Доц. д-р Илия Гюдженов


 

ПРАВИЛНИК

за вътрешния ред в студентските общежития на
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този правилник е разработен на основата на Наредбата за ползване на студентски столове и общежития и урежда правата и задълженията на наемателите /правилата за вътрешен ред,/.
Чл. 2. /1/ При настаняването, управител-домакините попълват приемно- предавателен протокол, в който се описва състоянието на стаята и мебелите в нея.
/2/ При настаняване се определя отговорник на стаята, който участвува в общото събрание на живущите.
Чл.3./1/ Орган за защита интересите на наемателите са домсъветите.
/2/ Домсъветите се избират на общо събрание на живущите.

НАЕМАТЕЛИ
Чл. 4. Наемателят има право:
1. Да ползва всички жилищни, битови и учебно-помощни условия в общежитието според тяхното предназначение, без да пречи на другите наематели.
2. Да участва във формирането и дейността на органите на студентско самоуправление в общежитията.
3. Да прави предложения пред административните органи за подобряване на жилищно-битовите условия и за отстраняване на допуснати недостатъци в общежитието.
4. Влизането в студентските стаи без присъствието на живущ е ЗАБРАНЕНО, освен в случай на екстремна ситуация /пожар, наводнение, земетресение/.
5. Ползването на залата за празници става с разрешение на Директора на ССО и знанието на управител-домакина СО.
Чл. 5. Наемателят е длъжен:
1. Да познава и спазва изискванията на Наредбата за ползване на студентските общежития.
2. Да познава и спазва изискванията на настоящия Правилник за вътрешния ред.
3. Да проявява грижа на добър стопанин в общежитието, да опазва имуществото, да прави разумни разходи на вода и електроенергия.
4. Да спазва строго установените изисквания на противопожарната охрана.
5. Да спазва всички санитарно - хигиенни изисквания.
6. Да заплаща определената такса /наем/ за ползване на студентско общежитие от 5-то до 25-то число на текущия месец.
7. Да заплаща дължимите суми за установени липси и повреди.
8. След приключване на зимния семестър да предоставя на управител- домакина на блока заверена за следващия семестър студентска книжка.
9. Да освободи общежитието, след като е загубил право за ползване съгласно Наредбата за ползване на студентски общежития и Правилника за условията и реда за ползване на студентските общежития на ЮЗУ "Неофит Рилски".
10. При окончателно напускане на общежитието да предаде стаята и полученото имущество, както и да изплати всички дължими суми на управител- домакина на съответния блок.
Чл. 6. Наемателят няма право:
1. Да се самонастанява от една в друга стая.
2. Да размества имущество от едно помещение в друго без разрешение на управител-домакина на съответния блок.
3. Да изнася извън общежитието имущество, зачислено му от управител- домакина, както и имущество за общо ползване.
4. Да извършва преустройство на инсталациите и смяна на патроните на вратите без разрешение на управител-домакина.
5. Да хвърля в сградата на общежитието и около нея каквито и да било предмети, материали и отпадъци.
6. Да поставя по первазите на прозорците и на други места предмети, които застрашават работещите или минаващи в района на общежитието граждани.
7. Да отглежда в жилищното помещение или на друго място в общежитието кучета, котки или други животни.
8. Да внася в общежитието, употребява или разпространява наркотици, психотропни вещества и други, забранени от закона.
9. Да регистрира в жилищното помещение фирма, да го ползва или преотстъпва на други лица за разкриване на фирмена дейност, офиси или складове.

СТОПАНИСВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 7. Осъществява цялостно поддържане и почистване на сградите, териториите около тях и общите помещения.
1. Подържа инсталациите, съоръженията и инвентара, извършва текущи и аварийни ремонти.
2. Предлага за утвърждаване на проекти за реконструкция и модернизация на СО.
3. Настанява класираните учащи се, като при това следи за редовността на настанителните документи и ги изисква от учащите се, не извършва настаняване на лица с непълни или нередовни документи.
4. Ежеседмично осигурява сведения за свободните легла в СО.
5. Следи за спазване на вътрешния ред в СО. При установени нарушения налага наказания, предвидени в настоящия Правилник .

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
Чл. 8. Пропускателният режим в общежитията е денонощен.
1. Входните врати на общежитията се затварят от дежурния на смяна портиер чрез ел. брава и от 23 до 08 часа, се допускат само живущи в СО.
2. При влизане в общежитието живущите задължително показват на дежурния портиер пропуск за съответното общежитие.
3. .Пропускът е личен и е със срок за съответната учебна година.
4. Външните лица могат да посещават студенти, ако последните са в СО и приемат своите гости на портала.
5. Гостите се допускат в общежитието след като дежурния портиер запише в книгата за гости паспортните им данни и часът на влизане. При напускане на общежитието дежурния портиер отбелязва часа на напускане.
6. Гости, които не са вписани в книгата за регистриране на посещенията не се допускат в СО.
7. Лица в нетрезво състояние или без документи за самоличност не се допускат в СО.
8. Гостите в СО имат право да останат до 23:00 ч.
9. Определя се време за почивка от 14 до 16 часа и от 22 до 06 часа. В определеното време живущите са длъжни да пазят тишина и да не пречат на останалите.

ОТГГОВОРНОСТ и САНКЦИИ
Чл. 9. /1/. За повреди в стаите, причинени случайно или по непредпазливост, се дължи стойността на повреденото имущество по пазарна цена, както и стойността на вложения за отстраняване на повредата труд. Отстраняване на повредата се извършва със заявка от управител-домакина на съответния блок след подписване на протокол и заплащане на дължимата сума.
/2/. За умишлени повреди се дължи в троен размер сумата по ал. 1, за което се съставя констативен протокол, подписан от изпълнителния директор на ССО.
/3/. За установени липси се дължи стойността им по пазарна цена към момента на откриването на липсата.
Чл. 10. /1/ Наемател, който наруши този Правилник се наказва с:
1. забележка;
2. предупреждение за отстраняване на общежитие;
2. отстраняване от общежитие за учебната година.
/2/ Наказанията, предвидени по т.т. 1 и 2 се налагат от директора на ССО, а по т. 3 - от ректора по предложение на директора.
/3/ Всички предложения за наказание се правят със знанието и писменото становище на КСБВ.
/4/ Наказанието се налага с писмена заповед, която се връчва на наемателя, а при невъзможност - се изпраща на постоянния с препоръчано писмо с обратна разписка.
/5/ Органите, които налагат предвидените наказания са длъжни преди налагането им да изслушат студента или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят събраните доказателства. Разпоредбата не се прилага в случаите, когато обясненията на студента не могат да бъдат приети по негова вина.
/6/ За изхвърляне на отпадъци в коридорите, на стълбищата и около блока, управител- домакинът на блока по предложение на КСБВ налага парична наказателна такса на извършителя в размер на пет лева.
/7/ При неспазване на изискванията на чл. 8, т. 8 се дължи заплащане по тарифата за хотелиерска услуга.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. /1/ Настоящият Правилник е приет на общо събрание на студентите от СО № 1 и СО № 2, проведено на ................................. година.
/2/. Правилникът е съгласуван със Студентския съвет при ЮЗУ "Неофит Рилски."
/3/. Настоящият правилник влиза в сила след утвърждаването му от Ректора на ЮЗУ " Неофит Рилски".СЪГЛАСУВАНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СС ДИРЕКТОР НА ССО
Елена Маджирова Васил Янчев
дата .................. година