Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими документи за кандидатстване за студентско общежитие

1.Молба декларация (по образец) - стая 114A (от 21.08.06г)

2.Уверение по образец стая 114A (21.08.06г)

 • За студенти 2-5 курс уверението трябва да е заверено от съответния учебен отдел с успех за учебната 2005/2006г минимум 4.00

 • За студенти І курс на уверението трябва да е попълнен успеха от бала с който са приети. Тези уверения се заверяват в стая 103.

 • Документи за брутен доход на членовете от семейството за периода от м.02.2006 до м.07.2006г включително.

 • Служебната бележка за доход трябва да съдържа изходящ номер, печат и два подписа (директор и гл. счетоводител или касиер) задължително.

 • За безработни - служебна бележка само от бюрото по труда.

 • За родители пенсионери служебни бележки с размера на пенсията за периода от м.02.2006 до м.07.2006г

 • За учащи братя и сестри служебни бележки от съответното училище, че са учащи редовна форма на обучение 2006/2007г, както и справка дали учащия е получил стипендия за периода м.02.2006г м.06.2006г

 • За войници служебна бележка от общините по местоживеене или военно окръжие.

 • Студенти чиито родители са разведени представят:

  • копие от бракоразводното дело.

  • Служебна бележка за брутния доход от м.02.2006 до м.07.2006г на родителя при който живеят.

 • Ако майката или бащата имат нов брак се взема дохода на новото семейство.

 • За работещите - тютюн, или селскостопанска продукция дохода от предадената такава за 2005г

 • Студенти, чиито родители имат фирми:

  • Деклариран доход за 2005г (от данъчните декларации)

  • Служебни бележки за дохода за І-во полугодие на 2006г

По право без класиране се настаняват в студентско общежитие:

 1. Студенти без един или двама родители.

 2. Студенти инвалиди с 71% инвалидност и повече намалена работоспособност.

 3. Несемейни студенти от семейство с три или повече деца (учащи редовна форма на обучение 2006/2007г)

Към молба-декларацията да представят:

 • За т.1 копие от смъртния акт на починалите родители

 • За т.2 удостоверение от ТЕЛК.

 • За т.3 служебни бележки, удостоверения или уверения, че братята или сестрите им са учащи редовна форма на обучение за 2006/2007г.

Семейни студенти се настаняват на общежитие по право, когато:

 1. И двамата са учащи редовна форма на обучение (представят уверение, че са записали учебната 2006/2007г)

 2. Студентки майки когато същите отглеждат детето си в студентското общежитие и са записали 2006/2007 учебна година.

 3. Семейства с дете, когато единият от съпрузите е в редовна форма на обучение през 2006/2007г, другият е прекъснал обучението си за 2006/2007 учебна година.

Членове на семейството са: родители, брат и (или) сестра (непълнолетни или пълнолетни когато са учащи редовна форма на обучение или войници 2006/2007.)

В сумата на доходите на отделни членове на семейството се включват всички получени от студенти и от другите членове на семейството за предходните 6м. суми от: заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии без добавките на чужда помощ на инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора по сила на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занаяти; свободни професии. Дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

Кандидати за общежитие, попълвайте документите си ясно и четливо!

 • Трите имена

 • Постоянен адрес

 • Лична карта, номер.

 • ЕГН

 • Курс през учебната 2006/2007г.

 • Факултетен номер (за студенти първи курс вх.№, с който са кандидатствали), специалност, факултет.

Документи за общежитие, който не са попълнени правилно или непълно отпадат автоматично от класирането.

Срок за подаване на документите за общежитие:

 • за първи курс 2006/2007г от 21.08.06г-08.09.06г

 • за втори-пети курс 2006/2007г от 21.08.2006 до 14.09.06

 • Студентите, които са приключили учебната 2005/2006г с успех над 4,00 могат да подават документи също от 21.08.06.г заедно с първи курс 06/07г до 13.09.05г

При подаване на молба-декларацията ще се издава талон с входящ номер на молбата, който следва да се съхранява до издаване на настанителната заповед.

Класирането за І курс ще излезе на 11.09.2005г

Класирането за ІІ-V курс ще излезе на 15.09.05г

Същите ще бъдат публикувани на сайта на университета WWW.SWU.BG