Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ

ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

Приета с ПМС № 327 от 14.08.1997 г., обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.1997 г., изм. и доп., бр. 3 от 12.01.1999 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., бр. 100 от 14.11.2003 г., в сила от 14.11.2003 г., изм., бр. 13 от 17.02.2004 г. т. 4, р. 2, № 296

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) (1) С наредбата се уреждат управлението, условията и редът за ползване на студентски общежития и столове от студентите, докторантите и специализантите, както и условията за получаване на парична помощ от студенти за свободно наета квартира.

(2) Наредбата се прилага от държавните висши училища, "Студентски столове и общежития" ("ССО") - ЕАД, Изпълнителната агенция (ИА) "Академика", "Академика 2000" - ЕООД, Българската академия на науките (БАН) и от научни организации, които провеждат обучение в образователна и научна степен "доктор".

(3) Управлението на студентските общежития и столове се осъществява от висшите училища, "ССО" - ЕАД, ИА "Академика" и "Академика 2000" - ЕООД, с участието на студентските съвети.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 3 от 1999 г., изм., бр. 83 от 2002 г.) Висшите училища на основата на тази наредба приемат свои правилници за управлението, условията за ползване и вътрешния ред в студентските общежития и столове, след писмено съгласуване със студентските съвети.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Управлението на студентските общежития и столове от "ССО" - ЕАД, и "Академика 2000" - ЕООД, се извършва съгласно техните устави и решенията на органите им за управление и с участието на представителството на студентските съвети.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 1999 г., предишна ал. 2, изм., бр. 83 от 2002 г.) Изпълнителният директор на "ССО" - ЕАД, съответно на ИА "Академика", след писмено съгласуване с представителството на студентските съвети утвърждава Правилник за вътрешния ред в студентските общежития, които се управляват от дружеството или агенцията.

Чл. 3. (1) Студентските общежития са жилищни сгради, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти на редовно обучение.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) Обектите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията, определени в Наредба № 5 на Министерството на здравеопазването от 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития (ДВ, бр. 24 от 1996 г.).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) В студентските общежития се създават възможности за продължаване на учебния процес в извънаудиторни условия и за пълноценен отдих, като се обособяват помещения за самостоятелна учебна работа, за домакинско-битови нужди и др. съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се и възможностите на сградния фонд.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 1999 г., изм., бр. 83 от 2002 г.) Обитателите могат да ползват помещенията само по предназначение, без право да ги пренаемат.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) (1) Студентите, докторантите и специализантите, настанени в студентските общежития, заплащат месечни наеми, семестриални депозити и други разноски, свързани с издръжката на общежитията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Размерите на месечните наеми, семестриалните депозити и другите плащания в студентските общежития се определят със:
а) заповед на ректора - за студентските общежития, които се управляват от висшите училища, съгласувано със студентските съвети;
б) заповед на изпълнителния директор след съгласуване с представителството на студентските съвети - за студентските общежития, които се управляват от "ССО" - ЕАД, или от ИА "Академика".

(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Видът на плащанията и начинът на тяхното формиране за студентските общежития, които се управляват от висшите училища, се определят в правилниците по чл. 2, ал. 1, а за студентските общежития, които се управляват от "ССО" - ЕАД, или от ИА "Академика" - със заповед на изпълнителния директор, която се издава след съгласуване с представителството на студентските съвети.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Настанените в студентско общежитие учащи се, които са с неизвестни или починали родители, майки с три и повече деца, инвалиди със 71 на сто и повече намалена работоспособност, както и военноинвалиди заплащат през цялата година само 30 на сто от размера на месечния наем, както и 30 на сто от дължимия семестриален депозит.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Не се заплаща наем за ненавършили пълнолетие деца, настанени с родители - студенти, докторанти, специализанти.

(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Български и чуждестранни учащи се, които се обучават срещу заплащане, прекъснали обучението си български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, както и неучащи съпруг (съпруга), ако бъдат настанени в студентско общежитие, заплащат суми в размери не по-малки от определените по чл. 4, ал. 2, увеличени с размера на държавната субсидия.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Държавното участие за издръжката на студентските общежития се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Управлението на прилежащите нежилищни части се осъществява съгласувано със студентските съвети.

Чл. 6. Приходите от обектите по чл. 4 и 5 се използват за развитието на дейностите по чл. 3.

Чл. 7. (1) Студентските столове са специализирани обекти, които осъществяват столово хранене на студенти, докторанти и специализанти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Обектите по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията, определени в Наредба № 7 от 2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ (Загл. изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.)

Раздел I
Управление на студентските общежития (Загл. изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.)

Чл. 8. (1) (Отм., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Висшите училища:
1. разработват критериите за класиране на кандидатите за студентско общежитие при задължително включване на успеха и средномесечния доход на член от семейството на учащия се;
2. оформят документите за настаняване в студентските общежития;
3. при отпадане на основанието прекратяват ползването на студентското общежитие;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) извършват настаняване в студентските общежития, включително и текущо, на учащи се от съответното и от други висши училища и БАН, като огласяват в 10-дневен срок сведенията за освободилите се места и ежемесечно уведомяват комисията по чл. 29 за свободни места;
5. вземат решения за ползване на студентските общежития от учащите се през време на летните стажове, практики и ваканции;
6. контролират спазването на вътрешния ред в студентските общежития;
7. налагат санкции за нарушаване на условията и реда за ползване на студентските общежития;
8. контролират разходването на средствата от всички приходи;
9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) осигуряват настаняване в ползваните в предходната година стаи, ако кандидатите желаят това и отговарят на условията за настаняване в студентско общежитие;
10. (изм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) обявяват резултатите от първото класиране за настаняване в студентско общежитие до 15 октомври на съответната учебна година;
11. (нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) обявяват резултатите от всяко следващо класиране и списъците на настанените без класиране.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Българската академия на науките извършва дейностите по ал. 1, т. 2 и 9 и уведомява висшите училища и "ССО" - ЕАД, когато е отпаднало основанието за ползване на студентски общежития.

Чл. 9. (1) Във всяко висше училище и в БАН се създава комисия по социално- битовите въпроси на учащите се (КСБВУ), която се състои от:
1. за висшите училища - представители на студентските съвети, определени съобразно правилника на висшето училище, които да не са по-малко от 70 на сто от състава на комисията;
2. за БАН - представители на докторантите и специализантите, които да не са по-малко от 70 на сто от състава на комисията;
3. представители на администрацията на висшето училище или на БАН.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се:
1. извършва класиране на кандидатите за настаняване в студентско общежитие при условия и по ред, определени с тази наредба и с правилниците по чл. 2;
2. съставя списък на лицата, които се настаняват без класиране;
3. прави предложение пред ръководството на висшето училище или на "ССО" - ЕАД, съответно на ИА "Академика", относно извършването на приоритетни ремонти и за намаляване на консумативните разноски;
4. предлага налагане на наказания по чл. 33, ал. 1.

(3) Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се се отчита веднъж в семестъра пред академичния съвет на висшето училище или пред Управителния съвет на БАН за извършената от нея работа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се във висшето училище се създава със заповед на ректора на съответното висше училище, а на БАН - със заповед на председателя на БАН.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Във всяко студентско общежитие се създават студентски домови съвети. Студентските домови съвети се изграждат и функционират съобразно правилниците по чл. 2.

Чл. 11. (1) (Отм., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Висшето училище или "Студентски столове и общежития" - ЕАД, съответно ИА "Академика", е длъжно:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) да обзавежда с мебели и друг инвентар жилищните стаи и другите помещения в студентските общежития;
2. да извършва цялостното текущо поддържане и почистване на сградите и териториите около тях; да извършва текущи, аварийни и основни ремонти, реконструкция и модернизация на студентските общежития;
3. да осигурява на обитателите на студентските общежития нормални условия за живеене, учение и отдих съгласно Наредба № 5 от 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития.

(2) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Висшите училища и "Студентски столове и общежития" - ЕАД, съответно ИА "Академика", осъществяват своята дейност по ал. 1 със средства, предоставени от държавния бюджет, и от собствени приходи.

Раздел II
Ползване на студентските общежития

Чл. 12. (1) Право на ползване на студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават, при условие че те или членовете на техните семейства не притежават в съответното населено място жилище или вила, годни за целогодишно обитаване, не обитават такива, предоставени им от държавата, общините или ведомствата, или жилището не задоволява жилищните им нужди.

(2) Наличието на обстоятелствата по ал. 1 се установява с декларация на учащите се.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Семейства, в които единият съпруг е студент, докторант или специализант и е класиран за настаняване в студентско общежитие, се настаняват в самостоятелна стая.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Братя или сестри, както и брат и сестра - учащи се, по тяхно желание и при възможност се настаняват в самостоятелна стая.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Кандидатите за настаняване в студентско общежитие подават до КСБВУ документи в съответствие с изискванията на правилниците по чл. 2.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) (1) Настаняването в студентско общежитие се извършва всяка учебна година въз основа на класиране.

(2) Без класиране в студентските общежития се настаняват:
1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година;
2. несемейни, както и разведени или овдовели студенти, ако сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
3. студенти с неизвестен или починал родител;
4. несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент, ученик или войник;
5. студенти-инвалиди със 71 на сто и повече намалена работоспособност и военноинвалиди;
6. български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;
7. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидена възможност за ползването и на студентско общежитие.

(3) Семействата или лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се настаняват в самостоятелна стая.

(4) Докторантите се настаняват по двама в стая, а студентите - само когато има възможност за това.

(5) Специализантите се настаняват при условия и по ред, определени в правилниците по чл. 2.

(6) Текущо настаняване се извършва при условия и по ред, определени в правилниците по чл. 2.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Класирането се извършва от КСБВУ при условията и по реда, определени с наредбата и с правилниците по чл. 2. Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се съставя списък на лицата, които се настаняват без класиране.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Резултатите от класирането и списъкът на лицата, които се настаняват без класиране, се обявяват на място, достъпно за всички заинтересувани.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) В 7-дневен срок от обявяване на класирането некласираните учащи се могат да подават възражение до ректора на висшето училище, който в 7-дневен срок от получаването на възражението решава въпроса окончателно.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Ректорът на висшето училище или упълномощено от него длъжностно лице издава настанителна заповед за всяко класирано лице или семейство, както и за всяко определено за настаняване без класиране лице или семейство. Заповедта съдържа номера на блока и стаята, както и срока на настаняване. Заповедта за настаняване на докторантите от БАН и от другите научни организации се издава от председателя на БАН или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 1999 г., изм., бр. 83 от 2002 г.) За настаняване в студентските общежития, които се управляват от "ССО" - ЕАД, съответно от ИА "Академика", изпълнителните директори или упълномощени от тях лица въз основа на заповедта по ал. 1 сключват писмен договор за наем. В договора се определят: редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на наемателя и наемодателя, наемната цена, срокът, отговорността при неизпълнение, поддържането (текущи и основни ремонти), редът за прекратяване и други условия по наемното правоотношение.

(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 1999 г., отм., бр. 83 от 2002 г.).

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 1999 г., отм., бр. 83 от 2002 г.).

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 1999 г., отм., бр. 83 от 2002 г.).

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) При настаняване учащият се представя на упълномощените длъжностни лица в студентското общежитие настанителна заповед, уверение за студентско положение, заповед за зачисляване в докторантура, документи за самоличност и другите изискващи се документи съгласно правилниците по чл. 2, а за студентските общежития на "ССО" - ЕАД, съответно на ИА "Академика", се представя и договор за наем.

(2) При настаняването и напускането се съставя протокол за приемане/предаване на жилищното помещение и на имуществото в него. Протоколът се подписва от упълномощените длъжностни лица и от настанените.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г., бр. 83 от 2002 г.) Българските учащи се извън местата, субсидирани от държавата, чуждестранните учащи се, обучаващи се срещу заплащане, прекъсналите или презаписалите учащи се могат да бъдат настанявани в студентско общежитие при условие, че са останали свободни места.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Право да ползват общежития, субсидирани от държавата, имат:
1. български студенти, които се обучават в редовна форма и заплащат такси по чл. 95, ал. 3 от Закона за висшето образование (ЗВО), както и освободените от такси по чл. 95, ал. 4 и 7 ЗВО - за времето на учебната година, включително летните стажове и практики, без времето на лятната ваканция;
2. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Република България по междуправителствени спогодби или по актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие - целогодишно;
3. български докторанти, които се обучават в редовна докторантура на места, субсидирани от държавата - за срока на докторантурата.

Чл. 18. (1) Живеещите в студентско общежитие носят имуществена отговорност за пълния размер на причинените по тяхна вина щети на имуществото в общежитието и на прилежащата към него територия.

(2) Настанените в студентско общежитие внасят в началото на всеки семестър депозит по чл. 4. От сумата на внесените депозити се покриват установени в срока за пребиваване в студентското общежитие щети от лица, които не са известни.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Разпореждането с депозитите и връщането им в края на учебната година се извършва от висшето училище или от "Студентски столове и общежития" - ЕАД, съответно ИА "Академика", съгласувано със студентския домови съвет.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Ползването на студентското общежитие се прекратява:
1. с изтичането на срока на заповедта за настаняване;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) при отстраняване от висшето училище в случаите по чл. 74, ал. 2 ЗВО;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) при отпадане на основанието за ползване по чл. 12, ал. 1;
4. при налагане на наказание "отстраняване от общежитието".

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) Отстраняването от студентско общежитие се извършва с мотивирана заповед, която е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 2 от Закона за административното производство. При изпълнението на тази заповед се прилага редът на глава четвърта от Закона за административното производство.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 3 от 1999 г., доп., бр. 83 от 2002 г.) Сроковете, в които живеещите следва да напуснат общежитието считано от датата на прекратяване на ползването, са следните:
1. за българските студенти - 10 дни;
2. за българските докторанти и специализанти и за чуждестранните студенти, докторанти и специализанти - 1 месец.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 1999 г., изм., бр. 83 от 2002 г.) В изключителни случаи и при наличието на обективна невъзможност да напуснат страната чуждестранните учащи се, обучаващи се у нас по междуправителствени спогодби или по актове на Министерския съвет, могат да останат в студентско общежитие след изтичане на срока по ал. 3, т. 2 за период, не по-дълъг от 2 месеца. Разглеждането на всеки конкретен случай се извършва по ред, определен в правилника по чл. 2.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2004 г.) Студентите, обучаващи се в редовна форма на обучение, които заплащат такси по чл. 95, ал. 3 ЗВО, както и освободените от такси по чл. 95, ал. 4 ЗВО, когато отговарят на условията за ползване на студентско общежитие и са подали документи, но не са настанени поради недостиг на места, получават месечна парична помощ при ползване на свободно наета квартира. Размерът на месечната парична помощ се определя ежегодно с постановлението за изпълнение на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) По предложение на министъра на образованието и науката министърът на финансите може да разреши парична помощ по ал. 1 да получават и студентите, настанени в общежития, временно предоставени за ползване на търговци по смисъла на Търговския закон, въз основа на договор за наем или за съвместна дейност с организациите по чл. 1, ал. 3. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Средствата за парични помощи се осигуряват със Закона за държавния бюджет за съответната година и се предоставят целево на висшите училища. Помощта се изплаща до 10 месеца от учебната година по ред, определен с инструкция на министъра на образованието и науката.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.).

Раздел III
Студентски столове

Чл. 21. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Управлението на студентските столове се осъществява от висшите училища или от "ССО" - ЕАД, съответно от "Академика 2000" - ЕООД.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) В студентските столове се предлага храна по рецептурници, определени от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) Ежегодно се определя държавна субсидия за поевтиняване на храната и за режийни разноски за студентското столово хранене.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) (1) Държавната субсидия за поевтиняване на храната и за режийни разноски се ползва от студентите, докторантите и специализантите, като с размера й се намалява цената на ползваната храна, изчислена по себестойност.

(2) Държавната субсидия по ал. 1 се ползва само при представяне на лична карта, удостоверяваща студентското положение на хранещия се.

(3) Редът за ползването на държавната субсидия за отделните хранения и отчитането на броя на хранодните се определя с инструкция на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се участва при осъществяването на контрол за целевото изразходване на държавната субсидия в студентските столове.

Чл. 25. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Висшите училища и "ССО" - ЕАД, съответно "Академика 2000" - ЕООД, осъществяват своята дейност по столовото хранене на студентите, докторантите и специализантите със средства, предоставени от държавния бюджет, и от собствени приходи.

Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Висшите училища и "ССО" - ЕАД, съответно "Академика 2000" - ЕООД, осъществяват цялостното обзавеждане, поддържане, ремонт, реконструкция и модернизация на студентските столове.

Чл. 27. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Висшите училища и "ССО" - ЕАД, съответно "Академика 2000" - ЕООД, приемат правилници за организацията, управлението и контрола на студентските столове, разработени съвместно със студентските съвети.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) При наличие на свободен капацитет в студентските столове могат да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността й.

Глава трета
КОМИСИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

Чл. 29. (1) В градовете с повече от едно висше училище се създават комисии за разпределение и контрол по експлоатацията на студентските общежития и столове.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Комисиите по ал. 1 включват по един представител на ръководствата на висшите училища, БАН, студентските съвети, "ССО" - ЕАД, съответно "Академика 2000" - ЕООД, и ИА "Академика", и на Министерството на образованието и науката. В работата на комисиите могат да бъдат привличани за участие и други специалисти.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Комисиите по ал. 1 се назначават със заповед на министъра на образованието и науката, като членовете им и техните заместници се предлагат от ръководителите на висшите училища, БАН, студентските съвети, "ССО" - ЕАД, съответно "Академика 2000" - ЕООД, и ИА "Академика".

(4) Министърът на образованието и науката утвърждава правила за работата на комисиите по ал. 1.

Чл. 30. Комисиите имат следните основни задължения:
1. проучват потребностите от места в студентските общежития;
2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) извършват разпределение на местата в студентските общежития в съответствие с проучването по т. 1;
3. предлагат механизми и правила за стимулиране у студентите на поведение на грижовни ползватели на материалната база;
4. предлагат мерки, свързани със специфичната работа по поддържането на обществения ред в студентските общежития и столове;
5. осъществяват контрол за правилната експлоатация на студентските общежития и столове съгласно изискванията на наредбата и на правилниците по чл. 2;
6. уведомяват министъра на образованието и науката и ректорите на висшите училища за констатирани нарушения;
7. извършват преразпределението на свободните стаи в студентските общежития, останали след настаняването.

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) На първото заседание членовете избират председател, заместник-председател и определят технически секретар на комисията. Изборът се извършва с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Следващите заседания се насрочват от председателя на комисията с едноседмично предизвестие до членовете й. Председателят свиква заседания на комисията по своя преценка и/или по предложение най-малко на 1/5 от членовете й с едноседмично писмено предизвестие за дневния ред.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Заседанието на комисията се смята за редовно, ако на него присъстват не по-малко от 3/4 от членовете й или техни заместници.

(4) Комисията взема решения с квалифицирано мнозинство от 3/4 от присъстващите.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Проверки на състоянието на студентските столове и общежития се извършват от комисии, които включват представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването и представителството на студентските съвети.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Становищата и препоръките на комисиите по ал. 1 от извършените проверки се представят съответно на висшите училища, "ССО" - ЕАД, "Академика 2000" - ЕООД, и на ИА "Академика".

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) За системно или грубо нарушаване на вътрешния ред и за пренаемане на жилищното помещение, както и когато повече от 1 месец не са изплатени наемът и депозитът по чл. 4 или не са възстановени причинените щети по чл. 18, се налагат следните наказания:
1. предупреждение за отстраняване от общежитието;
2. отстраняване от общежитието.

(2) Наказанията по ал. 1 се налагат от ректора на висшето училище или от председателя на БАН по предложение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се съгласувано със студентския домови съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. "Учащи се" по смисъла на наредбата са студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение.
2. За завършване на обучението по смисъла на наредбата се счита:
1. за студентите - първата (за студентките-майки с деца до 6-годишна възраст или бременни - втората) редовна дипломна сесия, определена с учебния план;
2. за докторантите - изтичането на срока на докторантурата;
3. за специализантите - изтичането на срока на специализацията.
3. "Членове на семействата" с оглед настаняването в студентско общежитие по смисъла на наредбата са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца.
4. "Членове на семейството" с оглед на месечния доход на кандидата за общежитие са:
1. за несемейните - родителите им, непълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено обучение, войници или нетрудоспособни; в случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга);
2. за семейните - съпругът (съпругата) и децата им.
5. (Нов - ДВ, бр. 3 от 1999 г., изм., бр. 83 от 2002 г.) "Себестойността на храната" по смисъла на чл. 24, ал. 1 включва основните производствени разходи за производството и реализацията й, отчетени съгласно изискванията на Национален счетоводен стандарт 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


5а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2003 г.) Правата по чл. 17а, т. 1 имат и ученици от професионалните училища от системата на народната просвета, финансирани чрез държавни висши училища, при ползването на ученическо общежитие до промяната на реда на финансирането им.
6. (Предишен 5 - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от министъра на образованието и науката, от министъра на финансите и от министъра на здравеопазването.
7. (Предишен 6 - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) Ректорите на висшите училища, председателят на БАН и ръководителите на специализираните организации носят отговорност съгласно Закона за административните нарушения и наказания за изпълнението на изискванията на наредбата.
8. (Предишен 7 - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 8 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г.).
9. (Предишен 8 - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) Министърът на образованието и науката дава указания по прилагането на наредбата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Постановление № 184 на Министерския съвет от 19 август 2002 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ДВ, бр. 83 от 2002 г.)
36. Отменя се 9 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г. и бр. 30 от 2002 г.), като до 1 януари 2003 г. паричната помощ за свободно наета квартира се изплаща за 10 месеца от учебната година в размер до 18 лв. месечно.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 255 на Министерския съвет от 7 ноември 2003 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 327 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 100 от 2003 г., в сила от 14.11.2003 г.)
3. През 2003 г. необходимите средства по 1 и 2 са за сметка на осигурените за тази цел средства със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.