Make your own free website on Tripod.com

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ССО

Г-Н ЯНЧЕВ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

М О Л Б А

 

От .......................................................................... живущ в стая № ..........., СО № 1

                    / име, презиме, фамилия/

 

 

Уважаеми г-н. Директор,

 

Моля Ви да ми бъде разрешено да си прекратя договорът за ползване на СО № 1.

 

Мотиви за напускане на СО № 1 са следните:

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

Дата:................ 2005г.                                                                     С  уважение: ...................

Гр. Благоевград                                                                                                                    подпис

                                                                                                         

                        

 

 

СПРАВКИ ПО МОЛБАТА:

 (попълва се от управителя)

 

...................................................................................................

...................................................................................................

 

 

                                                                Управител СО № 1: ................................

                                                                                                   ( К. Шопов )